Conservatoren

Solliciteer nu

Conservator/Curator

Een collectie van zeer grote kwaliteit, gespreid over vele eeuwen en disciplines, maakt Museum Boijmans Van Beuningen partner in een internationaal netwerk van toonaangevende musea. Werken met zo’n veelzijdige collectie in Rotterdam, met zijn 660.000 inwoners en 
175 talen, en van oudsher vele verzamelaars van betekenis, leidt tot dynamiek en steeds weer nieuwe ideeën en verbindingen. Depot Boijmans Van Beuningen maakt vanaf 2021 alle collecties volledig publiek toegankelijk en verklaart hoe een kunstmuseum zijn collectie beheert, restaureert en onderhoudt. Onze innovatieve kracht als kennisinstituut uit zich in de succesvolle Boijmans Studies, de tentoonstellingen en educatieve projecten die het museum -ook in deze transitperiode- tot stand brengt. In de jaren van renovatie en vernieuwing van het gebouw richten wij ons op het verbeteren van onze methodiek en ons publieksbereik. Interactie met bezoekers, verzamelaars, media en collega’s is een belangrijk aspect van het werken in Museum Boijmans Van Beuningen, waar de kunst wordt gevierd en de kunstenaars en ontwerpers, en de context waarin zij werken en leven, centraal staan.

Voor onze conservatorenstaf zoeken we, met onmiddellijke ingang een  

 Conservator Oude Meesters, voor de periode van de 15e tot halverwege de 19e eeuw 

 (32 uur in de week)

En met ingang van 2021 een

Conservator Tekenkunst, voor de periode van de 15e tot de 21e eeuw 

(32 uur in de week)

• Conservator Toegepaste Kunst en Design, voor de periode van 15e tot de 21e eeuw 

(32 uur in de week)


A collection of very high quality, spread over many centuries and disciplines, makes Museum Boijmans Van Beuningen a partner in an international network of leading museums. Working with such a versatile collection in a city like Rotterdam, with its 660,000 inhabitants and 175 languages, and traditionally with many collectors of significance, leads to dynamics and ever new ideas and connections. The Depot of Boijmans Van Beuningen will make all collections fully accessible to the public from 2021, and it explains how an art museum manages, restores and maintains its collection. Our innovative strength as a centre of expertise knowledge is reflected in the successful Boijmans Studies series, the exhibitions and educational projects that the museum creates – even in this transit period. In the years of renovation and reconstruction of the building, we focus on improving our methodology and our audience reach. Interaction with visitors, collectors, media and colleagues is an important aspect of working in Museum Boijmans Van Beuningen, where art is celebrated and the artists and designers, and the context in which they work and live, are central.

For our curators’ staff, with immediate effect, we are looking for a

Curator of Old Masters, for the period from the 15th to the mid-19th century 

(32 hours a week)

And as of 2021:

Curator of Drawing, for the period from the 15th to the 21st century 

(32 hours a week)

Curator of Applied Art and Design, for the period from the 15th to the 21st century 

(32 hours a week)

Part-time · Rotterdam

Profiel/ Profile

Je hebt minstens 5 jaar ervaring als professional in een museum en voltooide een kunsthistorische opleiding op WO-niveau. Je publiceert en je communiceert voortreffelijk. Op inventieve wijze lever je een bijdrage aan het onderzoeken en presenteren van de verzameling. Je draagt bij aan de verzorging van de collectie, doet wetenschappelijk onderzoek, publiceert daarover, bedenkt tentoonstellingen, evenementen en verdiept en genereert kennis die de verzameling betekenis geeft. Breed begrip van en inzicht de disciplines in de verzameling en een open geest voor de samenleving vormen je basis. Graag draag je bij aan het nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen, je onderhoudt contacten met particuliere verzamelaars en zet je in bij de begeleiding van het publiek. Je staat midden in de samenleving en onderkent de rol die een museum heeft als katalysator van vernieuwing en cultuurdrager.


You have at least 5 years of experience as a professional in a museum and completed an art history training at an academic level. You publish scholarly work, and you communicate superbly. In an inventive way, you contribute to the research and presentation of the collections. You contribute to the care of the collections, do scholarly research, publish on the subject, design exhibitions and events, and deepen and generate knowledge that gives the collections meaning and significance. A broad understanding of and insight into the disciplines in the collections and an open mind for society are core to you. You are happy to contribute to the new Depot Boijmans Van Beuningen, you maintain contacts with private collectors and you are committed to guiding our visitors. You are right in the middle of societal developments, and recognize the role that a museum has as a catalyst for change and bearer of culture.

Functie-inhoud/Description of the function

• Het ontwikkelen van programma voor Depot en Museum Boijmans Van Beuningen, alsmede reizende tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
• Het doen van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en schrijven voor tentoonstellingen, publicaties en online. Bijdragen aan de collectie-ontwikkeling, zowel op het gebied van de conservering, het verzamelen, de educatieve deskundigheid van het museum en aan de ontwikkeling en vernieuwing van presentaties van het museum.
• Het werken voor nieuwe en bestaande publieksgroepen en het werken met bruikleengevers en particuliere verzamelaars.
• Het opzetten van nieuwe strategieën en (internationale) samenwerkingsverbanden met andere kunstmusea.

• The development of the programme for Depot and Museum Boijmans Van Beuningen, as well as travelling exhibitions at home and abroad.
• Doing (applied) scholarly research and writing for exhibitions, publications and online use. Contribute to collection development, in the field of conservation, collection, and the educational expertise of the museum, as well as to the development and renewal of presentations of the museum.
• Working for new and existing audiences and working with lenders and private collectors.
• Setting up new strategies and (international) collaborations with other art museums.

Functie-eisen en competenties/ Function requirements

• Je bent een energieke, resultaatgerichte professional op wetenschappelijk niveau.
• Je hebt ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in een vergelijkbare functie.
• Je bent open van geest, collegiaal en goed op de hoogte van wat er (inter)nationaal speelt, zowel in je vakgebied als op maatschappelijk.
• Je hebt gepubliceerd in relevante tijdschriften en catalogi en spreekt graag in het openbaar, in de moderne talen.
• Je netwerk is goed ontwikkeld, ook internationaal.
• Je hebt ervaring met digitale collectie inventarissystemen (bij voorkeur TMS), met projectmatig en agile werken.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend. Goede mondelinge en schriftelijke kennis van andere talen is een aanbeveling
• Wonen in Rotterdam wordt op prijs gesteld. 

• You are an energetic, results-oriented professional at an academic level.
• You have extensive experience (at least 5 years) in a similar position
• You are open-minded, collegial and well aware of what is going on (inter)nationally, both in your field and in society.
• You have published in relevant journals and catalogues and you like to speak in public, in a few modern languages.
• Your network is extensive, also internationally.
• You have experience with digital collection inventory systems (preferably TMS), and with project-based and agile working.
• You have an excellent command of the Dutch and English languages. Good oral and written knowledge of other languages is a plus
• Living in Rotterdam is appreciated.

Wij bieden/ We offer

Een uitdagende functie in een dynamisch museum, dat zichzelf de komende jaren bouwkundig en organisatorisch vernieuwt. Salariëring vindt plaats volgens de museum-cao en is marktconform.

A challenging position in a dynamic museum, which will reinvent itself in the coming years architecturally and organizationally. Pay is in accordance with the museum sector’s collective labour agreement and is in line with market levels.

Sollicitatie/ Application procedure
Solliciteren kan tot en met 28 september 2020 via onderstaande button. Graag in je brief aangeven op welke functie je solliciteert.

You can apply until the 28th of September 2020 via http://vacature.boijmans.nl. In your application letter, kindly indicate for which position you apply. 

Meer informatie/ More information
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sjarel Ex (Directeur/bestuurder) en/of Sandra Kisters (Hoofd Collectie & Onderzoek), via ex@boijmans.nl en kisters@boijmans.nl

For more information about theses positions, please contact Sjarel Ex, Director and Chairman of the Board and/or Sandra Kisters, Head of Collections & Research, through email ex@boijmans.nl and kisters@boijmans.nl

Acquisition is not appreciated.

Reageer uiterlijk 28 september 2020 en uitsluitend via onderstaande button.

Please apply solely through the button below, before the 28th of September 2020.

Boijmans Van Beuningen erkent het belang en de noodzaak van diversiteit in de organisatie en streeft naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, conform de Code Diversiteit en Inclusie.

Boijmans Van Beuningen recognizes the importance and necessity of diversity in the organisation, and strives for a balanced workforce, in accordance with the Code for Diversity and Inclusion.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld/ Acquisition is not appreciated.